ADRES DO WYSYŁKI: BILLS Sp. z o.o SERWIS Aleja Wojska Polskiego 21 63-500 Ostrzeszów tel 730 988 994
WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków: 1. Wypełnienie DRUK REKLAMACJI przez Nabywcę zawierającego: nazwę towaru, numer seryjny, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu można również przesłać zdjęcia wadliwego produktu. 2.Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki 3. Dołączenie do druku reklamacyjnego oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu. 4. Dołączenie do reklamowanego urządzenia próbkę tytoniu. To na tytoniu klienta serwis wykonuje testy urządzenia. 5. Dołączenie do druku reklamacyjnego KARTY GWARANCYJNEJ. Karta gwarancyjna musi być podbita pieczątką firmową przez punkt sprzedaży. Sprzedający musi uzupełnić na karcie również datę sprzedaży oraz numer faktury lub paragonu. W przypadku braku danych sprzedającego na karcie gwarancyjnej reklamacji nie uznajemy. 6. Dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem. 7. Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia łub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub złego zabezpieczenia produktu. 8. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych. 9. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. 10. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi/serwisowymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony oplatą manipulacyjną/serwisową w wysokości kosztów Gwaranta. 11. Gwarancja nie obejmuje: mechaniczne uszkodzenia urządzenia i usterki spowodowane: niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, nadmierna wilgotność) itp. przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi, podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu U W A G A !!! Nabijarki przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego (nie nadają się do masowej produkcji papierosów!). Tytoń używany do sporządzania papierosów powinien być dobrej jakości i wolny od zanieczyszczeń. Nie należy stosować tytoniu zbyt wilgotnego lub tytoniu z piaskiem. W przypadku stwierdzenia przez serwis użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami, użytkownik traci gwarancję.
DRUK REKLAMACYJNY DO POBARNIA
ADRES DO WYSYŁKI: BILLS Sp. z o.o SERWIS Aleja Wojska Polskiego 21 63-500 Ostrzeszów tel 730 988 994
WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków: 1. Wypełnienie DRUK REKLAMACJI przez Nabywcę zawierającego: nazwę towaru, numer seryjny, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu można również przesłać zdjęcia wadliwego produktu. 2.Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki 3. Dołączenie do druku reklamacyjnego oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu. 4. Dołączenie do reklamowanego urządzenia próbkę tytoniu. To na tytoniu klienta serwis wykonuje testy urządzenia. 5. Dołączenie do druku reklamacyjnego KARTY GWARANCYJNEJ. Karta gwarancyjna musi być podbita pieczątką firmową przez punkt sprzedaży. Sprzedający musi uzupełnić na karcie również datę sprzedaży oraz numer faktury lub paragonu. W przypadku braku danych sprzedającego na karcie gwarancyjnej reklamacji nie uznajemy. 6. Dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem. 7. Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia łub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub złego zabezpieczenia produktu. 8. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych. 9. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. 10. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi/serwisowymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony oplatą manipulacyjną/serwisową w wysokości kosztów Gwaranta. 11. Gwarancja nie obejmuje: mechaniczne uszkodzenia urządzenia i usterki spowodowane: niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, nadmierna wilgotność) itp. przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi, podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu U W A G A !!! Nabijarki przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego (nie nadają się do masowej produkcji papierosów!). Tytoń używany do sporządzania papierosów powinien być dobrej jakości i wolny od zanieczyszczeń. Nie należy stosować tytoniu zbyt wilgotnego lub tytoniu z piaskiem. W przypadku stwierdzenia przez serwis użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami, użytkownik traci gwarancję.
DRUK REKLAMACYJNY DO POBARNIA